Privacy statement

Doeleinden verwerking

Mimomento gevestigd en kantoorhoudende te (7603 BZ) Almelo aan de Sniederhof 1 (hierna: Mimomento) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Diensten op het gebied van schoonheidsverzorging
Mimomento bedient haar klanten via verschillende diensten. Zo worden er diensten op het gebied van schoonheidsverzorging aangeboden in de vestiging van Mimomento. Dit aan de hand van gesloten overeenkomsten van opdracht. Om deze overeenkomsten te kunnenafhandelen, is het voor Mimomento noodzakelijk (persoons-)gegevens te verwerken.

Het kan daarbij gaan om NAW- en contactgegevens, bankrekeningnummers en betaalgegevens. Deze gegevens heeft Mimomento nodig om een afspraak met u in te plannen, u over de behandeling te contacteren en uw betaling in de boekhouding te verwerken. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt is het voor Mimomento niet mogelijk (onder meer in verband met haar fiscale bewaarplicht) een afspraak met u in te plannen en de administratie volgens de wettelijke verplichting op te maken.

Goederen aangeboden via de site
Daarnaast worden goederen aangeboden via de site www.mimomento.nl. Dit aan de hand van gesloten koopovereenkomsten. Om deze koopovereenkomsten (en daarmee de leveringen) te kunnen afhandelen, is het voor Mimomento noodzakelijk (persoons-)gegevens te verwerken.

Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens. Zonder deze informatie kunnen de juiste artikelen niet worden geleverd aan de juiste personen en/of bedrijven.

Vorderingen behandeling en tonen resultaten aan klanten
Tevens verzamelt Mimomento met toestemming van haar klanten (bijzondere persoons-)gegevens om te kunnen bijhouden hoe bepaalde behandelingen vorderen of om de resultatente kunnen tonen aan (potentiële) klanten.

Het kan daarbij gaan om foto’s van het resultaat van de behandeling waarbij men al dan niet herkenbaar is. Zonder deze foto’s is het voor Mimomento niet mogelijk om de vorderingen van bepaalde behandelingen bij te houden, hetgeen noodzakelijk is voor de uitvoer hiervan. Daarnaast is het zonder deze foto’s voor Mimomento niet mogelijk om anderen te tonen welke resultaten Mimomento kan bieden.

Marketingactiviteiten
Met betrekking tot marketingactiviteiten worden de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Mimomento heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Mimomento namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Mimomento niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Mimomento deze gegevens
Mimomento verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via de webshop van Mimomento, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt. Dit kan in het kader van een aankoop zijn, maar ook in het kader van een te plannen behandeling.

Ook in het geval dat er door Mimomento contact wordt gezocht of wordt onderhouden met één van haar relaties kan het zijn dat er nieuwe (persoons-)gegevens worden verkregen.

Waar nodig zullen deze gegevens door Mimomento worden verwerkt.

Google Analytics
Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Mimomento gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor Mimomento mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden gegevens door Mimomento bewaard
Ingevolge de fiscale wetgeving is Mimomento verplicht om gegevens gerelateerd aan behandelingen en bestellingen gedurende 7 jaren te bewaren.

Foto’s en andere persoonsgegevens die Mimomento heeft verkregen na toestemming worden na 3 jaren verwijderd. Deze periode acht Mimomento als redelijk nu de foto’s die dienen ter beoordeling van het verloop van de behandeling bewaard dienen te blijven om later voor medische doeleinden of verdere behandelingen te kunnen worden aangesproken. Foto’s die met goedkeuring worden gebruikt om te tonen aan (potentiële) klanten ter beoordeling van het resultaat worden geplaatst op onder meer de site en/of Facebook. Om veelvuldige wijziging van deze pagina’s te voorkomen acht Mimomento het van belang om de visuele content waar
nodig enkele jaren gelijk te houden.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Mimomento stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst
van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

Gegevens die niet onder bovengenoemde opties vallen, worden binnen twee maanden na ontvangst van de gegevens, verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt Mimomento de gegevens
Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Mimomento ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering
Met betrekking tot de bedrijfsvoering van Mimomento wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een boekhoudprogramma een accountant ingeschakeld voor ondersteuning op het gebied van de boekhouding, heeft Mimomento partijen ingeschakeld die diensten verlenen op het gebied van hosting en onderhoud van de webshop, wordt er gebruikt gemaakt van de diensten van Ideal, de partij die de betalingen via de webshop afhandelt en tevens heeft Mimomento een overeenkomst met Salonworld, de applicatie waarmee de planning van de afspraken kan worden verwerkt.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Mimomento. Met deze partijen is Mimomento een verwerkersovereenkomst aangegaan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. de dienstverlening
Met betrekking tot de dienstverlening vanuit Mimomento wordt gebruik gemaakt van partijen die de (optimalisatie) van deze dienstverlening mede mogelijk maken.

Gedacht kan worden aan distributiepartners zoals PostNL waarmee Mimomento de orders verzendt. Aan deze partners worden de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de distributie. Ook met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten aangegaan om de bescherming en het gebruik van relatiegegevens te regelen.

Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van Mimomento worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Mimomento hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER
De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor heeft Mimomento een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Zonder dat Mimomento hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens
Mimomento draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Mimomento verbonden zijn. Mimomento kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Mimomento wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

E-mail : info@mimomento.nl
Telefoon : 054-6868222
Post : Mimomento, Sniederhof 1, 7603 BZ Almelo

Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Mimomento van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die Mimomento van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Mimomento zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Mimomento ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek – wel verwijderd uit de systemen van
Mimomento.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Mimomento uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Mimomento op te nemen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Mimomento van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database op die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens
Mimomento hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Mimomento adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u in de tekst hierboven